Saltar ao contido

GO!GO!ZO!

Primeiro sorteo dun pack de 1 camiseta e 4 cañas en Go!Go!Zo! Xacobeo 21-22

SorteoGoGoZoXacobeo21-22

Compartimos contigo as bases do primeiro dos catro sorteos que realizaremos durante a celebración de Go!Go!Zo! Xacobeo 21-22. Participa e gaña un pack regalo consistente en 1 camiseta e 4 cañas a validar durante o festival que se está a desenvolver en Monte do Gozo.

1. Organización

A empresa REGULUS SISTEMAS SL, de agora en diante REGULUS, organiza o sorteo de 1 pack de camiseta e 4 canas do festival Go! Go! Zo! Xacobeo 21-22.

2. Desvinculación de Facebook e Instagram

Nin Facebook nin Instagram patrocinan, avalan, administran de modo algún esta promoción, nin están asociados a ela. O usuario desvincúlase totalmente de Facebook e Instagram e é consciente de que está a proporcionar a súa información a REGULUS e non a Facebook nin a Instagram. A información que proporcione empregarase para xestionar a participación do concursante e para comunicarlle o premio.

3. Obxecto e mecánica do concurso

O premio consiste en 1 pack de camiseta e 4 catro canas en Go! Go! Zo! Xacobeo 21-22, que só se poderá trocar no recinto do propio festival. A dinámica do concurso baséase nos seguintes pasos:

  • Dar “Gústame” á páxina de Facebook ou Instagram de Go! Go! Zo! Xacobeo 21-22
  • Dar “Like” á publicación do sorteo
  • Comentar a publicación mencionando ( etiquetando) a dúas persoas coas que compartiría o seu premio.
    A participación no Sorteo supón a cesión e autorización expresa de todos os dereitos de propiedade intelectual e de imaxe sobre as participacións, de forma que o participante cede a REGULUS os dereitos de explotación de natureza intelectual, industrial e/ou de imaxe que poida corresponderlle ao derivar das participacións enviadas para participar no Sorteo.

4. Duración

A data de comezo do concurso será o 14 de xullo ás 16.00 horas e finalizará o mércores 28 de xullo ás 10.00 horas.

5. Requisitos para participar

Poderán participar na Promoción todas as persoas físicas maiores de 18 anos que sexan fans da páxina oficial de Facebook https://www.facebook.com/gogozofestival ou de Instagram https://www.instagram.com/gogozofestival/ e que teñan un perfil de usuario real en Facebook ou Instagram. Non poderán resultar gañadores de leste concurso persoas relacionadas coa organización do festival Go! Go! Zo! Xacobeo 21-22. Só poderase participar unha vez por rede social.

6. Selección da persoa gañadora, suplente, comunicación e entrega

O mércores 28 de xullo efectuarase o sorteo a través da aplicación Sortea2, onde se incorporarán os nomes dos participantes que se axustan aos requisitos para, de maneira aleatoria, escoller á persoa gañadora do sorteo. Desde os perfís de Go! Go! Zo! Xacobeo 21-22, a organización poñerase en contacto coa persoa gañadora para acordar ambas as partes o modo de entrega do premio.
Se non se logra contactar coa persoa gañadora nun prazo de tres días desde o primeiro intento de contacto, ou esta renunciase ao agasallo, procederase a seleccionar unha nova persoa, perdendo a anterior gañadora o seu dereito para reclamar o premio. Así mesmo, comunicarase o nome do/a gañador/a en a páxina de Facebook @ Gogozofestival e na de Instagram @ Gogozofestival, unha vez finalizada a promoción.

7. Premio

O premio consiste nun pack dunha camiseta de merchandising de Go! Go! Zo! Xacobeo 21-22 e un vale de catro canas que se trocarán no propio festival. Devandito premio só poderase recoller ou utilizar no propio recinto no que se celebrará esta cita cultural e será válido ata o 12 de setembro, data na que concluirá a programación.

8. Reservas e limitacións

Entenderase, a título enunciativo pero non limitativo, que se produce fraude, cando se detecta o suposto uso de aplicacións independentes ao Website; a realización dun abuso de consultas ao servidor e todos aqueles comportamentos que poidan resultar aparentemente abusivos e/ou malintencionados. A constatación de calquera destas circunstancias durante concúrsoo supoñerá a descualificación automática do sorteo así como a perda do premio se fora o gañador. REGULUS queda eximida de calquera responsabilidade no suposto de existir algún erro nos datos facilitados polos propios agraciados que impida a súa identificación. REGULUS resérvase o dereito para emprender accións xudiciais contra aquelas persoas que realicen calquera tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación ou falsificación do concurso. REGULUS exclúe calquera responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta temporal de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento dos servizos mediante os que se participa na promoción, á defraudación da utilidade que os usuarios poidan atribuír aos mesmos, e en particular, aínda non de maneira exclusiva, aos fallos no acceso ás distintas páxinas e envíos de respostas de participación a través de Internet. REGULUS resérvase o dereito para efectuar cambios que redunden no bo fin do sorteo cando concorra causa xusta ou motivos de forza maior que impidan levala a termo na maneira e forma que recollen as presentes bases. REGULUS resérvase o dereito para aprazar ou ampliar o período do concurso, así como a facultade de interpretar as presentes bases legais. Así mesmo, REGULUS quedará exenta de toda responsabilidade concórrese algún dos casos sinalados, así como de calquera responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan ocasionarse durante góceo do premio.

9. Protección de datos

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD. Responsable do tratamento: REGULUS SISTEMAS SL. CIF: B70490834.
Dirección: Hedras 6 2-E, 15895 – Milladoiro (Ames – A Coruña)
Correo electrónico: contidos@gogozo.gal
Finalidade: A xestión dos datos de carácter persoal solicitados para a participación no sorteo de 1 pack de camiseta e 4 canas para o festival Go! Go! Zo! Xacobeo 21-22.
Lexitimación: Consentimento do interesado.
Conservación dos datos: Os datos que vostede nos facilitou destruiranse unha vez transcorrido o prazo de seis meses desde a finalización do concurso, salvo os dos gañadores que poderán utilizarse conforme ao establecido no apartado tres das bases.
Destinatarios: Cederanse datos a Facebook (ao saltar o botón GÚSTAME Facebook tratará os teus datos conforme á súa política de privacidade: www.facebook.com/about/privacy/).
Transferencias Internacionais de datos: Non se realizarán transferencias internacionais de datos.
Dereitos do interesado:
– Acceso: dereito a obter confirmación sobre #estar tratando datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa no sexan necesarios para os fins para os que se recolleron, incluído o dereito ao esquecemento.
– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
– Limitación do tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
– Portabilidad: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.
Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos a súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións.
Para máis información: www.agpd.es
Dereito de reclamación #ante a Autoridade de Control: No caso de que no téñanse respectados os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6 – 28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https:// sedeagpd. gob.es
En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

10. Aceptación das bases

A simple participación no concurso implica a aceptación das presentes Bases, polo que a manifestación no sentido de non aceptación da totalidade ou parte das mesmas implicará a exclusión do participante e como consecuencia disto, REGULUS quedará liberada do cumprimento do deber contraído con devandito participante.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *