Saltar ao contido

GO!GO!ZO!

Condicións de compra

CONDICIÓNS XERAIS DE CONTRATACIÓN DA VENDA DE ENTRADAS PARA O FESTIVAL GO! GO! ZO! XACOBEO 21-22

En cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio electrónico, informámoslle de que os servizos de venda de entradas a través da web www.gogozo.gal é ofrecido por Regulus Sistemas SL, con domicilio social en Rúa Hedras, 6-2E, Milladoiro (Ames), Código Postal 15895, CIF B70490834 e rexistrada no rexistro Mercantil de Santiago de Compostela, tomo 285, folio 140. Pode poñerse en contacto connosco a través do e-mail ola@gogozo.gal.

O servizo ofrecido a través deste portal consiste en xestionar a venda anticipada de entradas na modalidade “en liña” e dispoñible as 24 horas. Facilita ao usuario a adquisición de entradas única e exclusivamente para os concertos que se celebrarán os venres e sábados dos meses de agosto e setembro dentro do festival Go! Go! Zo! Xacobeo 21-22.

Para adquirir as entradas será necesario un rexistro previo achegando os seguintes datos: Nome completo, e-mail e teléfono de contacto. Dita información solicítase, ademais, por cuestións de seguridade e cumprindo cos protocolos de prevención contra a expansión da COVID-19 determinados polas autoridades sanitarias.

Só poderase realizar a adquisición dunha entrada por persoa. Cada entrada xerará un código QR que se utilizará para a súa validación antes de acceder ao recinto onde se desenvolverán os concertos.

As entradas adquiridas non poden devolverse, polo que se roga encarecidamente á persoa usuaria que comprobe ben a reserva antes de proceder ao pago. Non poder asistir ao evento ou cometer un erro ao adquirir a entrada non serán motivos que permitan a súa devolución. O e-mail de contacto é ola@gogozo.gal.

A través da venda destas entradas está a formalizar unha transacción comercial con Regulus Sistemas, SL (en diante O ORGANIZADOR), con CIF B70490834, domiciliada en Rúa Hedras, 6-2E, Milladoiro (Ames) e co e-mail de contacto ola@gogozo.gal.

A venda de entradas enténdese realizada no domicilio social do ORGANIZADOR e o comprar a entrada implica a aceptación das condicións xerais no momento da compra. As seguintes condicións de compravenda teñen como finalidade establecer os termos e explicar os detalles da operación de compra de entradas por parte dos usuarios que procedan á adquisición por esta vía, así como os dereitos e obrigacións inherentes á/ s entrada/ s obxecto de compra.

1. CARACTERÍSTICAS XERAIS

O ORGANIZADOR ofrece a calquera persoa interesada a posibilidade de adquirir entradas a través da web www.gogozo.gal para asistir aos diferentes espectáculos que organice. Os usuarios da internet que acceden á web do ORGANIZADOR e, concretamente, a esta sección de compravenda de entradas, asumen voluntariamente e obríganse a respectar os termos e condicións do contrato de compravenda, aos que quedan suxeitos, e que seguidamente se expoñen.

2. FORMALIZACIÓN DA COMPRAVENDA

Desde o momento en que o usuario curse a orde de compra dunha ou máis entradas será denominado “COMPRADOR”, e quedará obrigado como tal fronte ao ORGANIZADOR que ostentará a condición de vendedor. A compra realizada a través de Internet polo COMPRADOR e que fose recibida polo ORGANIZADOR ten carácter contractual vinculante.

A aceptación das presentes Condicións Xerais conleva que o usuario:

1. Leu, entende e comprende o aquí exposto.

2. Que é unha persoa con capacidade legal necesaria para contratar. Así mesmo, manifesta que ten como mínimo 18 anos e conta con tarxeta de crédito/débito válida e de titularidade da mesma ou conta de PayPal asociada.

3. Que asume todas as obrigacións aquí dispostas.

O COMPRADOR debe cumprimentar correcta e completamente os datos que se lle requiren e comprométese a non introducir datos de terceiros. A recepción da orde de compra será confirmada polo ORGANIZADOR, por correo electrónico ou por outros medios sen demora, e desde ese momento quedará perfeccionada a compravenda e obrigadas ambas as dúas partes ao cumprimento do acordado.

O procedemento de contratación e a información precontractual está en castelán e galego, e ambos os idiomas serán os utilizados para levar a cabo a contratación. O servizo de venda de entradas é de carácter oneroso, dispoñendo o usuario na web de toda a información relativa ao prezo. O servizo de información ofrecido a través da web é de carácter gratuíto.

O usuario é o responsable de facilitar os seus datos correctamente nos procesos de rexistro e/ou compra establecidos na web, debendo prestar especial atención á introdución dos datos de carácter persoal e aos datos bancarios.

3. CONDICIÓNS XERAIS QUE REXEN A COMPRAVENDA DE ENTRADAS A TRAVÉS DESTE SITE

A adquisición da/ s entrada/ s representa a aceptación, por parte do COMPRADOR, das seguintes condicións:

3.1. Xerais

a. A entrada dispón de diferentes medidas de seguridade e só poderase adquirir a través da web www.gogozo.gal. Toda entrada emendada, rota, sospeitosa de falsificación ou adquirida ilicitamente autorizará ao ORGANIZADOR para privar o acceso ao seu portador. Nestes casos, se non se lle permite o acceso ao recinto, o ORGANIZADOR declina toda responsabilidade. É condición para a admisión dispoñer da entrada en formato dixital e do código QR correspondente xerado de modo automático ao formalizar a súa adquisición. A entrada deberá conservarse ata a saída do recinto.

b. Só permitirase adquirir unha entrada por persoa, debendo ser esta identificada con nome completo, correo electrónico e teléfono de contacto. Esta solicitude de información realízase tamén co fin de cumprir cos protocolos de seguridade e prevención contra a expansión da COVID-19 decretados polas autoridades sanitarias.

c. A compra de entradas a través da web oficial do ORGANIZADOR dispón do servizo de xeración de código QR, así como de impresión de entradas, o cal permite (i) imprimir a entrada no mesmo momento de finalización do proceso de compra (descargando un arquivo pdf) ou ben, (ii) gardar o arquivo no computador para a posterior impresión.

d. Unha vez adquirida a entrada, unicamente cambiarase ou se devolverá o seu importe en caso de cancelación do evento, nese caso o /a adquirente poderá solicitar o reembolso no prazo dun mes desde a data da comunicación pública da cancelación, na forma especificada polo ORGANIZADOR, e presentando, en todo caso, xustificante de compra.

Non se devolverá o importe da entrada en caso de cancelación do evento debido á suspensión ou a modificación que se produza unha vez empezado o espectáculo ou a actividade e sexan debidas a causas fortuítas ou de forza maior.

En calquera caso de devolución, o ORGANIZADOR unicamente reembolsará o importe da entrada non sendo responsable de calquera outro gasto tales como, a modo de exemplo e con carácter meramente enunciativo, hoteis, viaxes, comidas, dietas, etc.

O transcurso do prazo establecido no parágrafo anterior sen que o COMPRADOR solicitase a devolución do importe correspondente ás compras efectuadas, entenderase como a renuncia por parte deste á devolución dos importes que, no seu caso, puidesen corresponderlles. A imposibilidade do COMPRADOR de asistir ao espectáculo por causas alleas ao ORGANIZADOR e/ou o erro ao realizar a adquisición non serán motivos válidos para solicitar a devolución do importe do prezo das entradas.

e. O ORGANIZADOR resérvase o dereito de modificar, se as circunstancias esíxeno o espectáculo.

3.2. Prezo

Os prezos que se indican de cada entrada inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE/IVE) e exprésanse en euros (€). O prezo de cada entrada é desde 8,90 euros e se lle aplica unha comisión única de 0,90 € sobre o valor da mesma. A entrada dá acceso ao espectáculo -normalmente con concerto e sesión DJ- do día escollido.

Os prezos de venda ao público das entradas serán os publicados no sitio web, e serán aplicados de forma automática no proceso de contratación.

4. CONDICIÓNS DE ACCESO E ESTANCIA NAS INSTALACIÓNS DO ESPECTÁCULO

a. O ORGANIZADOR se reserva sempre o dereito de admisión. A idade mínima legal para acceder a este tipo de eventos é de 16 anos. Calquera menor desta idade deberá ir De pai, nai ou titor.

b. En cumprimento coas actuais medidas de prevención contra a expansión da COVID-19, todas as persoas asistentes deberán cumprir cos pertinentes protocolos de seguridade -uso de máscara, distancia de seguridade e hixiene de mans- durante todo o transcurso do evento. Dentro do recinto valado non se poderá comer nin beber e terase que utilizar en todo momento a máscara.

Quedan terminantemente prohibidas, e por tanto, lexitimarán a prohibición de acceso, as seguintes condutas:

• A introdución de bebidas con tapón, bebidas alcohólicas, armas, instrumentos susceptibles de ser utilizados como tales, bengalas, fogos de artificio ou obxectos análogos.

• A introdución e exhibición de pancartas, símbolos, emblemas ou lendas que impliquen incitación á violencia.

• Atoparse baixo os efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos ou substancias análogas.

Á entrada aos recintos, o público pode estar suxeito a un rexistro segundo a Lei.

c. O ORGANIZADOR poderá negar o acceso ou expulsar do recinto ao portador da entrada en caso de incumprimento das presentes condicións ou ben en caso de desatender as indicacións efectuadas polo persoal da organización ou persoal do recinto.

A denegación do acceso ou expulsión tamén se poderán levar a cabo no caso de que, racionalmente, poida preverse que a súa permanencia no recinto supoña unha situación de risco ou perigo para o propio portador ou para os outros asistentes ao evento, responsabilizándose persoalmente ao portador, en todos os casos, polas súas propias accións e omisións cando estas provoquen lesións a terceiros ou danos en materiais.

d. O ORGANIZADOR se reserva todos os dereitos de imaxe e de propiedade intelectual do espectáculo. O portador da entrada recoñece que poderá aparecer en imaxes tomadas dentro dos recintos por diferentes medios para a súa posterior difusión informativa e autoriza devandito uso, que será responsabilidade de cada medio. As imaxes poden aparecer na internet polo que a súa difusión pode non ser controlada.

Se existe vídeo vixilancia no acceso informámoslle que a súa imaxe pasará a formar parte dun ficheiro responsabilidade do organizador coa finalidade de control de accesos e seguridade do evento, así como resolución de calquera incidencia. Ten dereito a exercitar respecto ao tratamento dos seus datos o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos mesmos #ante o organizador do evento.

5. USO DAS ENTRADAS ADQUIRIDAS

a. A/s entrada/s adquiridas nesta web deben ser custodiadas ata o día do evento coma se fose diñeiro en metálico. O COMPRADOR da entrada ou a persoa a nome da cal se personaliza a entrada, asume toda responsabilidade en caso de duplicidade, fotocopia ou falsificación da mesma, perdendo todos os dereitos que esta lle outorga para poder acceder ao recinto.

b. A adquisición de entradas non outorga ao COMPRADOR o dereito para utilizar a mesma, ou o seu contido, con finalidades publicitarias, de márketing ou de promoción (incluídos os concursos, agasallos e/ou sorteos), se non é con consentimento expreso e escrito do ORGANIZADOR. O incumprimento desta prohibición lexitimará ao ORGANIZADOR para a inutilización da/ s entrada/ s e o inicio de cantas accións legais considere oportunas para a reclamación dos danos e prexuízos que tal conduta puidese ocasionar ao ORGANIZADOR.

Estas actividades serán rastrexadas na internet co fin de establecer a responsabilidade pertinente.

6. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes Condicións Xerais réxense pola lei española. A resolución de conflitos ou controversias será sometida aos Xulgados e Tribunais da Coruña, salvo nos casos nos que o foro corresponda ao domicilio do comprador.

Estas Condicións Xerais foron elaboradas de conformidade co establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico; a Lei 7/1998, do 13 de abril, sobre Condicións Xerais da Contratación; o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e usuarios, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, e a Lei 7/1996, do 15 de xaneiro, de Ordenación do Comercio Comerciante polo miúdo, así como cantas disposicións legais resulten aplicables.

Se algunha das cláusulas incluídas neste condicionado fose declarada nula, total ou parcialmente, quedará sen efecto pero non será extensible ao resto do contrato.

7. SERVIZO DE ATENCIÓN AO CLIENTE

Para calquera información sobre a compra o usuario poderá contactar co ORGANIZADOR a través do correo electrónico ola@gogozo.gal. Todas as dúbidas e especialmente as queixas e suxerencias serán atendidas á maior rapidez.